English below

Voor aanvang van een concert stemmen alle orkestleden hun instrument en spelen het warm. Dit creëert een kakofonie van geluid, die ineens stopt, wanneer de dirigent aangeeft dat men klaar is en gaat beginnen. Het is een kakofonie met een doel; om de instrumenten op dezelfde toonhoogte te brengen, zodat de daaropvolgende uitvoering kristalzuiver zal klinken. Een orkest is voor mij het ultieme voorbeeld van de kracht van samenwerking. De majestueuze uitvoering kan alleen met vereende krachten plaats vinden, en daarbinnen is er tevens ruimte voor individuele prestaties. Dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest met hun corona-proof concert in Ahoy het jaar afsloot, was hopelijk de opmaat voor een nieuw jaar waarin er weer perspectief komt.

Want iedereen hunkert naar perspectief. De zwaarst getroffen sectoren, cultuur, evenementen en horeca, bieden in alle andere crises troost en verbinding en zijn juist nu we ze het hardst nodig hebben het meest beperkt. Hier vindt men vaak begrip, vriendschap, informatie, relativering en ontspanning. Het gebrek hieraan is zichtbaar in de gefrustreerde discussie, die zich tegenwoordig afspeelt. Waar discussie juist voor begrip en oplossingen zou moeten zorgen, is deze tegenwoordig oververhit geraakt en tot een kakofonie van individuele stemmen geworden.

Dat is ook wel begrijpelijk, want mensen zoeken naar antwoorden en oplossingen en hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. De politiek dirigeert, wat ook van hen verwacht wordt, maar de mensen zijn niet eerst gestemd. Stemmen doe je met vertrouwen. Vertrouwen kan alleen over lange tijd worden opgebouwd en niet a la minute uit de kast worden getrokken. En daar schort het dan ook: Een reeks van schandalen en doofpotten in het verleden maakt dat veel burgers geen vertrouwen meer hebben in hun dirigent. Alleen al het afgelopen jaar, toonden de doofpot over burgerdoden in Irak, het granulaatschandaal bij Rijkswaterstaat en de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst dat onze overheid zeker niet altijd transparant en betrouwbaar is. Ook grote commerciële partijen hebben vaak laten zien alleen op financiële winst uit te zijn. Het helpt dan niet om stoïcijns vol te houden dat iedereen gewoon moet luisteren. Er moet nieuw vertrouwen worden opgebouwd en dat gaat helaas niet snel.

Mensen komen alleen samen tot een prestatie, wanneer de kakofonie tot doel heeft om onderling te stemmen en men daarna de gezamenlijke toonsoort blijven volgen. In onze huidige maatschappij zitten we nu nog midden in de kakofonie, maar we stemmen niet. We proberen over elkaar heen te spelen, steeds harder en gefrustreerder over het lawaai van de anderen. Maar dat is geen afstemmen. De wereld is geworden tot een podium waarop iedereen solist wil zijn, zonder aan het orkest mee te doen en dat is jammer, want zo bereiken we niets. De kakofonie is niet geleidelijk samenvallend, zoals bij een orkest, maar eerder de oorverdovende herrie op een muziekbeurs. Het heeft echter geen zin buiten het concertgebouw al te gaan spelen. Pas als je op het podium staat, laat je je instrument spreken. En ook dan niet alleen om jezelf te laten horen, maar om af te stemmen met de anderen en daarna gezamenlijk iets moois neer te zetten. Het zou mooi zijn als we in 2021 allemaal zo zouden kunnen samenwerken. Het heeft geen toegevoegde waarde overal je stem te laten horen. Social media en andere advertentieplatforms suggereren een plaats te bieden waar je je stem kunt laten horen, maar je stem gaat verloren in het lawaai van de wereld en voegt niets toe aan een oplossing. Pas als je op een podium staat, als anderen geïnteresseerd zijn in jouw stem, is het moment om je te laten horen. En door te luisteren naar anderen en samen te werken met anderen komt er dan iets magnifieks uit. In dat moois speelt echt niet iedereen dezelfde melodie. Er is ruimte voor variatie, dissonantie en solo’s. Maar alleen door te luisteren naar elkaar, en met elkaar aan een totaal te werken, komt er harmonie stand. Ik wens voor 2021 dat we weer leren luisteren, ruimte geven, dissonantie ook leren te waarderen en samen willen werken aan de symfonie van het leven.

Cacophony

Before the start of a concert, all members of the orchestra tune their instrument and play it to warm it. It is a cacophony of sound, which suddenly stops when the conductor indicates it’s ready and the concert commences. It is a cacophony with a purpose; to tune the instruments to the same pitch, so that the performance following will sound crystal clear. To me, an orchestra is the ultimate example of the power of cooperation. The majestic performance can only take place with united effort. Within that collaboration, there is also room for individual performance. The Rotterdam Philharmonic Orchestra ended the year with their corona-proof concert in Ahoy, which was hopefully the prelude to a new year in which there will be a new perspective.

Because everyone craves perspective. The sectors hit hardest, culture, events and hospitality, usually offer us comfort and social bonding during crises, but are now the most restricted, just when we need them most. In this sector many find understanding, friendship, information, alternative perspectives and stress relief. The lack of these shows in the frustrated discussion that takes place nowadays. Where discussion is supposed to provide understanding and solutions, nowadays it has become overheated and turned into a cacophony of unconnected voices

This is also understandable, because people are looking for answers and solutions and many people feel that they are not being heard. Politics direct, which is expected of them, but people are not tuning first. Tuning can only be done if there is enough trust. But trust can only be built up over a long period of time and cannot be ordered a la minute. And trust is lacking at the moment. Scandals and cover-ups in the past diminished the trust of many citizens in their conductors. In the past year alone, the cover-up over civilian deaths in Iraq, the granulate scandal at the Department of Public Works and the benefits affair at the Tax Administration showed that our government is certainly not always transparent and reliable. The same goes for commercial forces that many times have proven to be out for profit only. It doesn’t help to stoically maintain that everyone should just listen. New trust has to be built up and unfortunately that is not easy and fast.

People only come to an achievement together, when the cacophony aims to tune to each other and then subsequently stick to the common key. In our present society we are still in the middle of cacophony, but we are not tuning. We try to outplay each other, ever louder and more frustrated by the noise of the others. That certainly is not tuning. The world has become a stage on which everyone wants to be a soloist, without participating in the orchestra and that’s a pity, because that’s not how we will achieve anything. The cacophony does not gradually align, like with an orchestra, but rather sounds like the deafening noise at a music fair. However, there is no point in starting to play outside the concert hall already. Only when you’re on stage, it makes sense to let your instrument speak. And not just to let yourself be heard, but to tune in with the others and then put something beautiful together. It would be nice if we could all work together like this in 2021. There is no added value in having your voice heard everywhere. Social media and other advertising platforms suggest they offer a place where your voice will be heard, but voices just get lost in the noise of the world and will add nothing to a solution. It’s only when you’re on stage, when others are interested in your voice, that it’s time to make yourself heard. And by listening to others and collaborating with others, something wonderful can come out of it. Within that beauty not everyone plays the same melody. There is room for variation, dissonance and solos. But only by listening to each other, and working together on a total, harmony can be achieved.

My wish for 2021 is that we learn to listen again, give space to each other, learn to appreciate the dissonances too and are willing to collaborate on the symphony of life.