Menig artiest heeft opgeschept hoe ze in enkele minuten hun grootse hit hebben geschreven. Uitzonderingen zullen er altijd zijn, maar in de werkelijkheid vergt het schrijven van een goede song over het algemeen tijd, zweet en tranen. Ook hier geldt: alleen wat je erin stopt, komt er ook weer uit. En hoewel veel muziekstijlen erop prat gaan te bestaan uit ‘three chords and the truth’, is er een schier eindeloos aantal mogelijkheden om akkoorden, melodielijnen, ritmes en rijm tot een nieuwe combinatie samen te smeden. Toch is het niet enkel een technische exercitie; Veel liedjesschrijvers worden gedreven door emoties, trauma, dromen en ervaringen en schrijven dit van zich af in een lied.

Om je gevoelens om te zetten in een song is één ding, om dat daarna ook nog live te brengen voor een publiek vergt nog wat extra lef. Je geeft je daarmee behoorlijk bloot, zeker in een wereld die overal een ongenuanceerde mening over heeft. Meningen over jouw song kunnen snel worden aangenomen voor commentaar op jouw gevoelens en persoonlijkheid. Waar het schrijven van een song gevoeligheid en creativiteit vergt, vraagt live performance om een dikke huid en een dosis zelfspot.

Ik vind singer-songwriters daarom grote helden. Zij ontberen zelfs nog de veilige omgeving van een band en stellen zich kwetsbaar op voor de hele wereld. Zij trotseren potentiele hoon en onbegrip om hun emoties te delen met hen die hierin herkenning, troost en schoonheid vinden. Muziek is de taal van de ziel, en dit blijkt als zelfs zij die de tekst niet verstaan, de muziek wel begrijpen. Emoties laten zich moeilijk kalmeren door redelijkheid, maar wel door een song die je vertelt dat je in elk geval niet de enige bent. Deze song raakt je in je hart.

__________________________________________________

INTO YOUR HEART

Many an artist has boasted how they wrote their biggest hit in just a few minutes. Exceptions will always be there, but in reality, writing a good song generally requires time, sweat and tears. Mostly, only what you put into it, also comes out again. And although many styles of music claim to exist of ’three chords and the truth’, there is an infinite number of possibilities to forge chords, melodies, rhythms and rhymes into a new combination. Yet, it is not just a technical exercise; Many songwriters are driven by emotions, trauma, dreams and experiences and write this off in a song.

Merging your feelings into a song is one thing, to bring that live to an audience requires some extra courage. You give yourself a lot of exposure, especially in a world that has an unnuanced opinion about everything. Opinions about your song could quickly be taken for comment on your feelings and personality. Where writing a song requires sensitivity and creativity, live performance demands a thick skin and a dose of self-mockery.

I think that singer-songwriters are big heroes. They even lack the safe back-up of a band and stand vulnerable to the whole world. They defy potential scorn and misunderstanding to share their emotions with those who find recognition, consolation and beauty in them. Music is the language of the soul, and this shows especially when even those who do not understand the text, do understand the music. Emotions are difficult to calm down with reason, but a song that tells you that you are not the only one in such situation could. This song goes straight into the heart.