Midden in een nummer kijken de bassist en gitarist elkaar kort glimlachend aan. Zojuist improviseerden zij tegelijkertijd een synchrone riff, die daardoor klonk alsof het ingestudeerd was. Toch was dit niet zo; zij hoorden enkel tegelijkertijd waar de muziek heenvoerde, en zette onafhankelijk van elkaar de synchrone tonenreeks in. Door hun ervaring horen zij in een fractie van een seconde wat de ander doet, en kozen om mee te gaan, ertegenin te spelen of ruimte te geven. Het ultieme teamwerk heet ‘muziek maken’. Ieder kent de eigen rol en die van de anderen, beoordeelt continue of deze op elkaar aansluiten en zet creativiteit in om gaten te vullen, ruimte te geven of elkaar te versterken. Structuur zet de lijn uit en de muzikanten gebruiken dit kader om hun eigen kwaliteiten optimaal in te zetten. Hier zou menig team in de bedrijfswereld nog wat van kunnen leren.

Het teamwork in de band gaat verder dan wat het publiek ziet. Dit ontstaat door wat de band samen beleeft. Er wordt gezamenlijk op- en afgebouwd, gerepeteerd, gepland en georganiseerd. Bij een optreden bouwt de een het geluid, een ander is druk met een arsenaal aan instrumentarium, de derde legt de stroomvoorziening vast neer, terwijl de volgende met de opdrachtgever de verwachtingen afstemt. De band reist, beleeft, deelt en groeit samen. Die keer dat de bandbus een lekke band kreeg, dat de gitarist zijn snaar brak in het begin van zijn slotsolo, dat het café zo klein bleek dat de gitarist in de WC stond te spelen of toen het publiek ons niet meer liet gaan, voor we nog een nummer speelden. Elk optreden is een nieuwe beleving en dat maakt optreden ook zo leuk.

Het is al leuk om muziek te brengen, iets moois neer te zetten als toppunt van de noeste voorbereiding, maar de reacties van mensen maken het feest compleet; Uitbundige dankbetuigingen, verliefde toeschouwers, onbedwingbare tranen, enorme lol in de late uurtjes en uitwisseling van ideeën met collega muzikanten, om maar wat te noemen. Muzikant zijn, is daarbij soms meer een belevenis dan een geplande onderneming. Het podium waarvan de toegang een planken brug over een sloot bleek, een onverwachtse langs-marcherende blaaskapel of interrumperend carillonconcert, een dubbel geboekte band of een café dat een stripclub bleek. Deze en vele andere ervaringen verbinden de muzikanten in een band, wat zich in het samenspel doorzet. Wanneer je elkaar op persoonlijk niveau verstaat, zet dit zich in de muziek door.

Al te vaak starten bands helaas als een kortdurende droom, die zich daarna berust in een inspiratieloos compromis of snel uiteenvalt onder druk van ego’s, slechte communicatie en verschillende agenda’s. Bands die langdurig succesvol zijn, bestaan veelal uit muzikanten, die naast de muzikale klik, elkaar ook aanvullen en persoonlijk waarderen en die begrijpen dat samen muziek maken, ook samenwerken betekent. Door teamwork wordt een liedje een verhaal en een optreden een belevenis. Met vereende krachten is er altijd meer mogelijk dan verwacht en sta je er nooit alleen voor. Wanneer de slotakkoorden worden ingezet kijken de bandleden elkaar en het publiek dankbaar aan voor een bijzondere ervaring, die hier met elkaar gedeeld werd. Men heeft van elkaar geleerd en genoten en een samenzijn van betekenis ervaren.

Experienced

In the middle of a song, the bassist and guitar player look at each other with a brief smile. They just improvised a synchronous riff at the same time, which made it sound like it was rehearsed. Yet, this was not the case; they only heard where the music was going at the same time, and independently initiated the synchronous series of tones. Both experienced, in a fraction of a second they hear what the other person is doing and choose to go along, play against it or give it space. The ultimate teamwork is called “making music.” Everyone knows their own role and that of the others, continuously assesses whether these connect to each other and uses creativity to fill in gaps, to give space or to reinforce each other. Structure is the base and the musicians use this framework to optimally use their own qualities. Many a team in the business world could learn something from this.

The teamwork in the band goes beyond what the audience sees. It grows by what the band experiences together. There is setting up and tearing down, rehearsing, planning and organizing, all done together. At a performance, one builds the sound system, another is busy with an arsenal of instruments, the third prepares the power distribution, while the next coordinates expectations with the client. The band travels, experiences, shares and grows together. The time the band bus got a flat tire, when the guitarist broke his string at the start of his final solo, when the café turned out to be so small that the guitarist was playing in the toilet or when the audience would not let us leave, before we left played one more song. Every performance is a new experience and that makes performing so much fun.

Bringing music is nice; to put down something beautiful after hard preparation, but the reactions of people are the biggest reward; Enormous gratitude, spectators falling in love, uncontrollable tears, big fun in the late hours and exchange of ideas with fellow musicians, to name a few. Sometimes, being a musician is more of an experience than a planned venture. The stage entrance which turned out to be a plank bridge over a ditch, an unexpected passing by brass band or an interfering carillon concert, a double-booked band or a café that turned out to be a strip club. These and many other experiences connect musicians in a band, which extends into the ensemble. When you understand each other on a personal level, this continues in the music.

All too often, bands start out as a short-lived dream, which is then fade into an uninspiring compromise or quickly disintegrates under the pressure of egos, poor communication and different agendas. Bands that have been successful for a long time usually consist of musicians who, in addition to their musical connection, also complement and personally appreciate each other and who understand that making music together means working together. Teamwork makes a song a story and a performance an experience. With united forces, possibilities always exceed expectations and you never feel left alone. When the final chords are hit, the band look at each other and to the audience, grateful for a special experience that was shared here. People have learned and enjoyed each other and experienced a gathering of meaning.