Rinkelende sporen, een zakdoek om de nek, leren chaps, zware revolvers en grote hoeden zijn de voornaamste ingrediënten van een western garderobe. Wat eeuwen geleden simpelweg workmens wear was, is nu symbool komen te staan voor westernhelden. Country & Western klinkt als een succesvolle combinatie, maar wat heeft countrymuziek nog te maken met de cowboys van weleer?

Door western boeken en films is een beeld geschetst van een woestijn vol gewetenloze bandieten en plichtsgetrouwe Marshalls, die elkaar als supersonische gunslingers te lijf gingen. Het leven op de prairie in de 18e en 19e eeuw was in werkelijkheid veel minder heldhaftig en minder wild als deze verhalen doen geloven. Het leven was al zwaar genoeg, zelfs als iedereen elkaar hielp. Wapenbezit was zelfs minder gangbaar als heden ten dage; in veel steden was het dragen van wapens zelfs verboden. Het werkelijke verhaal over how the west was won, ging aanzienlijk meer over opbouwen, volharding en samenwerking. Dat is natuurlijk een stuk minder spectaculair, en daarom zijn toch de revolverhelden de geschiedenis in gegaan als de sensatie van weleer.

Countrymuziek heeft dan ook minder van doen met deze desperado’s en veel meer met de hardwerkende pioniers, die de nieuwe wereld ontdekten. Mensen hadden elkaar hard nodig bij deze uitdagende reizen. Uit de gehele wereld kwamen verschillende culturen bij elkaar en in deze mengkroes van muziekstijlen ontstond countrymuziek. Met Spaanse gitaren, Ierse whistles, Italiaanse mandolines, Afrikaanse banjo’s en Hawaiiaanse steelgitaren werd de stilte verdreven en het leven omarmd. Dit waren geen elite orkestinstrumenten, maar de instrumenten van de gewone man, waarmee volkszang begeleid werd. De in Amerika ontstane autoharp is zelfs een afgeleide van de Duitse Citer. Het belangrijkste criterium was dat het instrument draagbaar was en mee kon reizen over de trails die het continent doorsneden.

Met alle muziekstijlen mee, heeft ook countrymuziek zich door de tijd verder ontwikkeld. Drums, bas en elektrische gitaren deden pas vanaf vorige eeuw hun intrede, en ook andere muziekstijlen zoals rock, pop en jazz deden hun invloed gelden. De Amerikaanse folk van de Carter family, Bill Monroe, Hank Williams en Johnny Cash, om zomaar wat namen te noemen, is soms moeilijk herkenbaar in hedendaagse Americana van bijvoorbeeld Brad Paisley, Maren Morris en Chris Stapleton. Als stijl en het imago met de tijd fluctueren, wat maakt dan toch dat wereldwijd zoveel mensen zich blijven herkennen in deze muziekstijl? Dit heeft alles van doen met de afkomst. In countrymuziek bezingt de hardwerkende, nostalgische, eerlijke mens zijn leven en leefomgeving. Zelden poëtisch, maar juist concreet, gaan countrysongs over de schoonheid van de natuur, over liefde en kameraadschap. Maar ook over het lot en leed van de gewone man; Zwoegend, geslagen, verloren en uitgebuit denkt de cowboy of cowgirl terug aan mooie tijden van weleer. Men zegt ook wel dat als je countrymuziek achteruit draait, je alles weer terugkrijgt wat je verloren hebt; je geld, je vrouw, je hond, je baan… 🙂  

Direct en eerlijk raakt countrymuziek de essentie van het leven. Een vriend van me herinnert me vaak aan een quote welke countrymuziek treffend beschrijft: “Country music is nothing but three chords and the truth” zei Nashville singer-songwriter Harlan Howard in antwoord op de vraag, waarom zijn Gibson J-200 maar 3 frets had.

3 frets

Tinkling spurs, a handkerchief around the neck, leather chaps, heavy revolvers and large hats are the main ingredients of a western wardrobe. What once was simply workmens wear centuries ago, has now become a symbol for Western heroes. Country & Western sounds like a successful combination, but what does country music have to do with the cowboys of old times?

Western books and films paint a picture of a desert full of unscrupulous bandits and dutiful Marshalls, who fought each other like supersonic gunslingers. Life on the prairie in the 18th and 19th centuries was in reality much less heroic and less wild than these stories make you believe. Life was tough enough, even if everyone helped each other. Weapon possession was even less common than today; in many cities the wearing of weapons was even forbidden. The actual story about how the west was won was considerably more about building, perseverance and collaboration. That, of course, is a lot less spectacular, and that is why the gunmen have gone into history as the sensation of the past.

Country music therefore has less to do with these desperadoes and much more with the hard-working pioneers who discovered the new world. People desperately needed each other on these challenging journeys. Different cultures came together from all over the world and country music was created in this stew of musical styles. With Spanish guitars, Irish whistles, Italian mandolins, African banjos and Hawaiian steel guitars, silence was dispelled and life embraced. These were not elite orchestral instruments, but the instruments of the common man, with which folk singing was accompanied. Even the autoharp that originated in America is a derivative of the German Zither. The most important criterium was that the instrument needed to be portable and could travel along the trails that crossed the continent.

Like all music styles, country music has also evolved over time. Drums, bass and electric guitars only made their appearance since the last century, and other music styles such as rock, pop and jazz also exerted their influence. The American folk of the Carter family, Bill Monroe, Hank Williams and Johnny Cash, just to name a few, is sometimes difficult to recognize in contemporary Americana by, for example, Brad Paisley, Maren Morris and Chris Stapleton. If style and image fluctuate over time, what makes it that so many people around the world continue to recognize themselves in this style of music? This has everything to do with the origin. In country music, the hard-working, nostalgic, honest person sings about his life and environment. Rarely poetic, but rather direct, country songs are about the beauty of nature, about love and companionship. But also, about the fate and suffering of the common man; Toiled, beaten, lost and exploited, the cowboy or cowgirl thinks back to beautiful times gone by. It is said that if you play country music backwards, you will get back everything you have lost; your money, your wife, your dog, your job … 🙂

Country music directly and honestly touches the essence of life. A friend of mine often reminds me of a quote that aptly describes country music: “Country music is nothing but three chords and the truth,” said Nashville singer-songwriter Harlan Howard in answer to the question why his Gibson J-200 only had 3 frets .